Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2017. 10. 05. – verzió: 1.0

I. Fogalmak

ÁSzF – a jelen, a Digitális Médiakutató Kft. lyzR.io honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos szövege
Digitális Médiakutató Kft. – Digitális Médiakutató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 13-09-189406, székhely: 2040 Budaörs, Kökörcsin utca 79-81.
Szolgáltatás – a Digitális Médiakutató Kft. által a megbízó felé nyújtott, a lyzR.io és aldoménei honlapo(ko)n megjelent, vagy az ÁSzF-ben rögzített, illetve az egyedi szerződésben meghatározott szolgáltatás, számítógépes programalkotás (szoftver) korlátozott felhasználása
Megbízó – a jelen ÁSzF szabályai szerint a szolgáltatást megrendelő ügyfél
Honlap – a lyzR.io és aldoménei webcímen elérhető internetes weboldalak
Közzététel – a honlapon történő megjelentetés
Szoftver – A személyes fiók használatával, abból elérhető valamennyi Digitális Médiakutató Kft. által biztosított, a legszélesebb körben értelmezett számítógépes programalkotás
Személyes fiók – a megbízó részére megnyitott, titkosított kapcsolaton keresztül használható, sms azonosítás használatával igénybe vehető egyedi felhasználói felület
előfizetés – adott szolgáltatás határozott idejű, előre történő díjfizetéssel egyidejűleg történő igénybevételére vonatkozó megrendelés

II. Általános szabályok, az ÁSzF hatálya

A Digitális Médiakutató Kft. a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott feltételekkel nyújt a honlapon meghatározott illetve a megbízó és a Digitális Médiakutató Kft. között esetlegesen létrejött, az ÁSzF alkalmazására való utalást tartalmazó külön megállapodásban meghatározott egyedi tartalmú szolgáltatásokat. Az ÁSzF kiterjed a megrendelésből eredő, a felekre vonatkozó, a létrejött szerződésekben külön, ettől eltérően nem szabályozott valamennyi jogra és kötelezettségre.

III. Szolgáltatások

1./ A Digitális Médiakutató Kft. által nyújtott szolgáltatásokat a jelen ÁSzF, a felek között létrejött egyedi megállapodás, valamint a mindenkor érvényes és a honlapon közzétett illetve a Megbízó részére megküldött szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatások részletezik.

2./ A Digitális Médiakutató Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a közzététel vagy a megbízó részére történő, egyedi megállapodásban meghatározott kapcsolattartási módon történő közlés hatályával a szolgáltatásait, azok tartalmáti és árait egyoldalúan, eltérő rendelkezése hiányában a már megkötött szerződésekre is alkalmazhatóan módosítsa. A megbízó tudomásul veszi, hogy ezen változások eltérő rendelkezés hiányában a már megkötött és meg nem szűnt szerződések rendelkezéseire vonatkozó módosításokat jelentenek.

3./ Ha a szolgáltatást igénybe vevő megbízó a szolgáltatási listán kívüli egyedi szolgáltatást vesz igénybe, azt külön, erre vonatkozó speciális megállapodásban szerződésben kell rögzíteni.

IV. A Szerződés létrejötte és módosítása

1. A megbízó és a Digitális Médiakutató Kft. között a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a szolgáltatás tartalmát és teljesítési feltételeit a honlapon közzétett specifikációk tartalmazzák, a szolgáltatási szerződés, mint távollévők között kötött szerződés jelen ÁSZF elfogadásával és a díj megfizetésével jön létre, amennyiben szerződő felek írásban nem kötnek egyéb megállapodást. Az ezen szerződésekben külön nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSzF rendelkezései hatályosak.

2./ A felek között a jelen ASzF szerinti szerződés a Digitális Médiakutató Kft honlapján található megrendelő online kitöltésével, az ASzF elfogadásával létrejön. Létrejön továbbá elektronikus levél, vagy más írásos (fax, levél) úton tett megrendeléssel, és az előfizetésre vonatkozó díj megfizetésével.

3./ A létrejött szerződés módosítására vonatozóan a szerződés megkötésére vonatozó szabályok irányadóak. A létrejött szerződés a jelen pontban meghatározott kivétellel kizárólag a felek egybehangzó, írásbeli megállapodásával módosítható. A Digitális Médiakutató Kft. jogosult a közzététel vagy a megbízó részére történő, regisztrációkor megadott email, illetve telefonos elérhetőségek bármelyikén történő közlés hatályával a jelen ÁSzf rendelkezéseit egyoldalúan, eltérő rendelkezése hiányában a már megkötött szerződésekre is alkalmazhatóan módosíthatja, amelyet a megbízó jelen ÁSzF elfogadásával tudomásul vesz, és a szerződés megkötését követően a jelen ÁSzf Digitális Médiakutató Kft. által módosítása a már létrejött szerződésre vonatkozóan is érvényes. A Digitális Médiakutató Kft. köteles az ÁSzf egyoldalú módosítása esetén annak hatályba lépésétől számított legalább 15 nappal előbb a megbízót a regisztrációkor megadott email címre is elküldeni, vagy a megváltozott ÁSzf szövegének honlapon való közzétételéről értesíteni. A honlapon való közzététel a felek jogviszonyában a megbízó hatályos értesítésének minősül.

V. A szerződés hatálya

A felek között érvényesen létrejött szerződés az elfogadott ajánlatban meghatározott, ennek hiányában a jelen ÁSzF-ben meghatározottak szerinti díj szerződésszerű megfizetésével illetve az ajánlatban illetve egyedi megállapodásban meghatározott egyéb feltételek teljesítésével lép hatályba. A hatályba lépett szerződés a határozott idő lejártával, vagy ennek hiányában annak felek általi, jelen ÁSzF-ben meghatározottak szerinti egyoldalú, vagy közös megegyezéssel történő megszüntetésével szűnik meg.

VI. Fizetési feltételek, díjak, díjtételek, számlázás és fizetés módja

1./ A Digitális Médiakutató Kft. által nyújtott egyes szolgáltatások díját a honlapon közzéteszi, illetve előfizetéskor megbízó számára bemutatja. Megbízó köteles az előfizetett periódusra vonatkozó teljes időre történő díj megfizetésére (éves, vagy havi díj).

2./ A Digitális Médiakutató Kft. szolgáltatásaiért a szerződés létrejöttekor előre megfizetett díj a Digitális Médiakutató Kft. szolgáltatásait, a személyes fiók megbízó általi használatát a díjfizetést követő 30 naptári nap (havi díjfizetés esetén), illetve 365 naptári nap (éves díjfizetés esetén) időtartamra biztosítja. A megbízó minden esetben a teljes határozott időtartamra előre köteles a teljes díj megfizetésére.

3./ Amennyiben a felek külön megállapodása alapján a Digitális Médiakutató Kft. a megbízó részére időben korlátozott, legfeljebb 15 naptári napra szóló ingyenes próba lehetőségét biztosítja, úgy a megbízó köteles az ingyenesen biztosított használat utolsó napjának éjfélig a teljes, határozott időre járó díjat megfizetni. Ennek hiányában a Digitális Médiakutató Kft. a megbízó személyes fiókjához való hozzáférést letiltja, és azt csak a díj beérkezését követően biztosítja a megbízó részére.

4./ A fizetés módja: a megbízó a szolgáltatás ellenértékét az oldalon található fizetési rendszer segítségével (Braintree Payment Gateway) bankkártyával vagy banki átutalással egyenlíti ki. A Digitális Médiakutató Kft. a megbízás teljesítéséről számlát állít ki, amelyet közvetlenül a megbízónak küld meg elektronikus formában.

5./ A megbízó köteles külön erre vonatkozó megállapodás hiányában a létrejött szerződés feltételei alapján a szolgáltatás díját megfizetni. Pénzügyi teljesítésnek az a nap számít, amelyen a díj összege a Digitális Médiakutató Kft. számlájára megérkezik.

6./ A Digitális Médiakutató Kft. fenntartja a szolgáltatások körének és díjtételeinek egyoldalú módosítási jogát, a megbízó felé történő értesítési kötelezettsége mellett.

VII. Felek jogai és kötelezettségei

1./ A Digitális Médiakutató Kft. köteles a szolgáltatás szerinti szoftverek és adatbázis jelen ÁSzf-ben meghatározottak szerinti használatának megbízó részére való biztosítására. A megbízó köteles a díj megfizetésére, valamint köteles betartani a fiók és a szoftverek használatára vonatozó szabályokat és előírásokat.

2./ A megbízó a szerződés megkötésével a jelen feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Digitális Médiakutató Kft. személy szerint azonosítható információkat gyűjtsön, továbbítson, mentsen vagy tároljon a megbízóval kapcsolatban. Ezeket az információkat csak az adatvédelmi szabályzatának megfelelően dolgozza fel. A Digitális Médiakutató Kft. ezen információkat kizárólag a szolgáltatás biztosítása érdekében, illetve a jogszabályokban meghatározott esetekben adhatja ki harmadik félnek. A Digitális Médiakutató Kft. a rendelkezésre álló eszközök alkalmazásával megtesz mindent a szolgáltatás biztonságos üzemeltetéséért, tűzfalak, titkosított kapcsolat, sms azonosítás használatával.

VIII. A szerződés megszűnésének esetei

A felek között létrejött szerződés az alábbi módokon szűnik meg, illetve kerülhet megszüntetésre:

a./ Teljesítés: a felek kölcsönös teljesítésével, azaz a Digitális Médiakutató Kft. díjának teljes megtérítésével, és a határozott idő lejártával

b./ Felmondás: a felek jogosultak a szerződést egyoldalú, a másik félhez a jelen ÁSzF-ben meghatározottak szerint kézbesített nyilatkozatukkal felmondani.

c./ Rendkívüli felmondás: a Digitális Médiakutató Kft. megbízói szerződésszegésre alapított felmondása, mely nyilatkozatát a szerződésszegést követően írásban köteles a megbízóval jelen ÁSzF-ben meghatározott módon közölni.

d./ Lehetetlenülés: a szerződés megszűnik, amennyiben a felek egyikének sem felróható okból a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítés lehetősége meghiúsul.

e./ Közös megegyezés: a felek a szerződés megkötése körében meghatározott szabályok szerint a létrejött szerződést egybehangzó akaratnyilatkozatukon alapuló közös megegyezésükkel, a megegyezésben foglalt feltételekkel megszüntethetik.

A szerződés bármilyen című megszűntetésével a Digitális Médiakutató Kft a megbízó felhasználói fiókjához való hozzáférését megszűnteti, és az abban megbízó által tárolt adatokat törli. Amennyiben a szerződés megszűntetésére a megbízó részére felmondással, vagy a Digitális Médiakutató Kft részéről rendkívüli felmondással kerül sor, úgy az előfizetésre vonatkozó teljes díjra a Digitális Médiakutató Kft jogosult, ennek megfelelően a már megfizetett díjat, vagy annak arányos részét a megbízó nem követelheti, illetve a z előfizetés határozott idejére hátralévő, esetleges még meg nem fizetett díjat köteles a megszűnés napjával a Digitális Médiakutató Kft részére megfizetni.

IX. Titoktartási kötelezettség

1./ A felek között létrejött szerződés egészére jellemző fokozott gondosság követelménye kiterjed különösen az üzleti titok körébe eső adatok és tények bizalmas kezelésére, az átadott piaci információk és a szellemi alkotások körébe tartozó produktumok kezelésére.

2./ A felek kötelesek a szerződéses kapcsolatuk során tudomásukra jutott valamennyi információt, tényt és adatot üzleti titokként kezelni, azokról kívülálló harmadik személyek részére tájékoztatást nem adnak. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közreműködő cégekkel vagy személyekkel – a velük kötött szerződésben – szintén az itt rögzítetteknek megfelelően fogadtatnak el titoktartási kötelezettséget.

3./ A Digitális Médiakutató Kft. a megrendelő személyes fiókjában tárolt adatokat, a szoftverek használata során alkalmazott egyedi beállításait nyilvánosságra nem hozza, illetve a személyes fiókot harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé a VII.2. pont szerinti kivétellel. A megbízó a Digitális Médiakutató Kft. szolgáltatásával elkészített anyagokat, illetve a szolgáltatás keretében vagy azzal összefüggésben a számára átadott információkat csak a szerződésben meghatározott célokra használhatja fel, tovább nem értékesítheti, nyilvánosságra csak a Digitális Médiakutató Kft. írásbeli engedélyével hozhatja. Kivételt képeznek ez alól a kizárólagosan a Megbízóra de semmiképp sem a teljes iparágra, vagy a Megbízó konkurenseire vonatkozó adatok.

4./ A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Digitális Médiakutató Kft. által biztosított személyes fiók kizárólag a szerződés szerinti célra használható, más üzleti vagy egyéb célra sem a személyes fiók által biztosított hozzáférést sem az ennek eredményeképpen tudomására jutott adatokat, információkat vagy egyéb eredményeket a lehető legszélesebb értelemben fel nem használhatja sem saját sem harmadik személy javára vagy tevékenységéhez.

5./ A megbízó részére a Digitális Médiakutató Kft. a szerződés szerinti hozzáférés biztosításával valamint a személyes fiókon keresztül elérhető szolgáltatási lehetőségek használatának, a Digitális Médiakutató Kft. kizárólagos tulajdonát képező alkalmazások részletes bemutatásával nem könnyen hozzáférhető tényeket, adatokat, tájékoztatásokat és ezekből következő összeállítások megismerését biztosította, amely illetéktelenek által történt megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlés vagy nyilvánosságra hozatala a Digitális Médiakutató Kft. jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené, és a Digitális Médiakutató Kft. üzleti titkát képezi. A megbízó kijelenti, hogy tudomással rendelkezik arról, hogy a Digitális Médiakutató Kft. üzleti titkainak megőrzése érdekében minden elvárható intézkedést megtett. A megbízó a szolgáltatáshoz való hozzáférés valamint a személyes fiókon keresztül elérhető szolgáltatási lehetőségek használatának, a Digitális Médiakutató Kft. kizárólagos tulajdonát képező alkalmazások részletes bemutatásával a Digitális Médiakutató Kft. azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági illetve szervezési ismereteihez és tapasztalataihoz is hozzájutott, amelyeket az üzleti titkokkal megegyezően nem hasznosíthat, nem hozhat nyilvánosságra, illetve mással nem közölhet.
Mindezek során harmadik személynek minősül minden jogi és természetes személy, beleértve a megbízóval tulajdonosi, foglakoztatási, szerződéses vagy egyéb viszonyban állókat valamint hozzátartozóikat is.

6./ A megbízó tudomásul veszi, hogy a fentiek alapján a legszigorúbb titoktartás terheli minden adat, tény, információ, összeállítás, ismeret vagy megoldás tekintetében, amely a Digitális Médiakutató Kft. üzleti titkát, védett ismeretét vagy szerzőségéhez kapcsolódó vagyoni vagy egyéb jogosítványait érinti, azokra vonatkozik vagy azokkal összefügg. Ennek alapján harmadik személy részére semmilyen ezekkel összefüggő információt nem adhat át, azokat nyilvánosságra nem hozhatja, és saját maga sem használhatja fel a Digitális Médiakutató Kft. előzetes írásbeli engedélye és hozzájárulása nélkül A szolgáltatáshoz való hozzáféréssel és a Digitális Médiakutató Kft. által nyújtott információkkal kapcsolatosan a legszigorúbb titoktartási kötelezettség terheli a megbízót.
A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti kötelezettségeit megszegi, úgy a Digitális Médiakutató Kft. részére valamennyi, ezzel összefüggésben keletkezett kár megtérítésére köteles. Tudomásul veszi, hogy a Digitális Médiakutató Kft. üzleti tevékenysége a hozzáféréssel biztosított szolgáltatás ellenérték fejében való biztosítására épül, ennek megfelelően a fenti kötelezettségei megsértése a Digitális Médiakutató Kft. piaci pozíciójának illetve lehetőségeinek negatív változásával járhat. Kötelezettséget vállal a megbízó arra, hogy a kár megtérítése során megtéríti a teljes elmaradt vagyoni előnyt is. Erre tekintettel nyilatkozza a megbízó jelen Aszf elfogadásával, hogy számára előre látható a Digitális Médiakutató Kft. piacon egyedi szolgáltatásának esetleges jogsértésére tekintettel való meghiúsulása esetén a Digitális Médiakutató Kft.-t érő elmaradt vagyoni előny ténye, és annak nagyságrendje.

4./ A fenti rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

X. Szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések

1./ A megbízó a díj megfizetésével tulajdonjogot nem, hanem korlátozott használati jogosultságot szerez a részére a személyes fiókon keresztül biztosított szoftvertermék(ek)en és adatbázis(ok)on. A megbízó tudomásul veszi, hogy az elemző szoftvert kizárólag a személyes fiókon keresztül, a Digitális Médiakutató Kft. által biztosított személyes felhasználónév és jelszó alkalmazásával használhatja, a szoftverekről, illetve a személyes fiókban tárolt, a szoftverek által létrehozott adatokról, adatbázisokról másolatot nem készíthet, nem módosíthatja. A megbízó forráskódot nem kap, harmadik személy részére sem a szoftverek sem a személyes fiók használatát akár ingyenesen akár ellenérték fejében semmilyen célra vagy időtartamban át- illetve tovább nem adhatja, a szoftvert vissza nem fejtheti, belső felépítését nem elemezheti. A használatra biztosított, átadott szoftver, adatbázis, illetve az ahhoz kapcsolódó szerzői jogok, egyéb szellemi, vagy ipari tulajdon- és egyéb jogok a Digitális Médiakutató Kft. tulajdonát képezik.

2./ A Digitális Médiakutató Kft. tulajdonát képezik továbbá a személyes fiók és a szoftverek használatával a megbízó által megadott beállított és. szempontok alapján keletkezett adatbázisok, amelyekre vonatkozóan a Digitális Médiakutató Kft. a megbízó számára a személyes fiók használatának szerződésben biztosított időtartamára szóló, át nem ruházható, korlátozott felhasználási jogot biztosít. Ezen felhasználási jog alapján a megbízó nem jogosult a keletkezett adatbázisokat átruházni, többszörözni, azokat harmadik személy részére átadni, nyilvánosságra hozni. A fentiek alól kivételt képez a kizárólag a megbízóra vonatozó adatokat tartalmazó adatbázis, amelyet a megbízó jogosult harmadik személy részére átadni, illetve nyilvánosságra hozni.

3./ A Digitális Médiakutató Kft. termékei jobbítása, az aktuális követelményeknek való folyamatos megfelelése érdekében szoftvereiket továbbfejleszti, újabb szoftver verziókat bocsát piacra. Ezen utólagos fejlesztések az úgynevezett szoftver frissítések. A megbízó a létrejött szerződés időtartamában a díj megfizetése ellenében jogosult a szoftverek mindenkori legújabb verziójának használatára.

XI. Szerződésszegés, és jogkövetkezményei

1./ A felek jelen a másik fél ÁSzF-ben illetve a szerződést létrehozó ajánlatban, vagy külön megállapodásban meghatározott kötelezettségei megszegése esetén a jelen pontban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatják.

a./ Késedelem: Amennyiben a megbízó a felek között létrejött szerződés alapján megfizetendő bármilyen összeg – így különösen de nem kizárólag a díj, költség, illetve díj-, és költségelőleg – megfizetésével a meghatározott vagy ennek hiányában a jelen ÁSzF-ben foglalt határidőhöz képest késdelembe esik, úgy köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese + 8% 365-öd részének megfelelő összegű napi kamattal együtt megfizetni a szolgáltatás díját.
b./ Kártérítés: a megbízó szerződésszegése esetén az okozott kár teljes megtérítésére köteles. A megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Ászf-ben vagy az egyedi megállapodásban meghatározott kötelezettségeit megszegi úgy köteles a Digitális Médiakutató Kft. ebből származó valamennyi kárának megtérítésére is. A megbízó a határozott időtartamra szóló szerződés díjával megegyező mértékű kötbért köteles a Digitális Médiakutató Kft. részére megfizetni, amennyiben az ÁSzf IX. és X. pontjában foglalt kötelezettségeket megszegi.

2./ A Digitális Médiakutató Kft. jogosult a szerződésszegés gyanúja esetén a megbízó személyes fiókjához való hozzáférést korlátozni. Amennyiben a megbízó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi, a Digitális Médiakutató Kft. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és ezzel egyidőben a megbízó személyes fiókjához való hozzáférését megszűntetni. A Digitális Médiakutató Kft. szerződésszegésre alapított felmondása esetén a határozott időből még hátra lévő, megbízó által megfizetett díjjal megegyező kötbérre jogosult, ennek megfelelően a már megfizetett díjból visszafizetésére nem köteles. A fiók korlátozása, vagy a hozzáférés megszűntetése esetén az kiterjed a fiókban tárolt valamennyi adathoz való hozzáférés korlátozására vagy megszűntetésére is azzal, hogy a fiókban tárolt esetleges személyes adatokat a megbízó írásbeli kérése esetén – az adatok pontos megjelölésével – a Digitális Médiakutató Kft. a megbízó részére kiadja, illetve törli.

3./ A Digitális Médiakutató Kft a megbízóval jelen ASzF alapján létrejött jogviszonyban kárfelelősségét az előfizetéskor, illetve a megbízó által a károkozás időpontjában érvényes előfizetés alapján megfizetett díj összegében korlátozza, ezt meghaladóan kizárja, amelyet a megbízó a jelen ASzF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz.

XII. Felelősség

1./ Ha a megbízóval szemben harmadik személy azon jogalapból eredő követeléssel lép fel, hogy a Digitális Médiakutató Kft. által biztosított szolgáltatás bejegyzett vagy védelem alatt álló szabadalmi, szerzői illetve egyéb jogot sért, a megbízó a követelésről a Digitális Médiakutató Kft.t haladéktalanul írásban értesíteni köteles, köteles továbbá megadni minden információt a Digitális Médiakutató Kft.-nek a vele szemben érvényesített követelésről és az eljárásról. Amennyiben a megrendelő ennek nem tesz eleget, a Digitális Médiakutató Kft. mentesül a felelőssége alól a megbízóval szemben.

2./ A Digitális Médiakutató Kft. nem vállal felelősséget semmilyen formában azért, hogy ha harmadik személy a megbízóval szemben vélelmezett jogsértés alapján igényt kíván érvényesíteni, amennyiben a vélelmezett jogsértés alapja a Digitális Médiakutató Kft. által biztosított szoftverek vagy személyes fiók jogellenes használata. A Digitális Médiakutató Kft. kizár minden egyéb, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos felelősséget, továbbá minden felelősséget elmaradt haszonért, közvetett vagy következményi károkért.

3./ A Digitális Médiakutató Kft. a megbízó részére működést szimulálva bemutatta a személyes fiókon keresztül elérhető elemző szoftvert mely bemutatás alapján a megrendelő meggyőződött annak megfelelőségéről, arról, hogy igényének megfelel, teljeskörűen meggyőződött azok, illetve a szolgáltatás lehetőségeiről és képességéről, és kiválasztotta az általa igényelt szolgáltatáscsomagot.

4./ A Digitális Médiakutató Kft. szolgáltatásán keresztül elérhető szoftverek ismert hibát nem tartalmaznak a számítógépek valamint az internet komplex működése és rendszere miatt azonban a Digitális Médiakutató Kft. nem garantálja, hogy a szoftver teljesen hibamentes, illetve, hogy minden berendezéssel és szoftverkonfigurációval kompatibilis, ebből kifolyólag semmiféle felelősséget nem vállal adatvesztésért, illetve egyéb közvetlen vagy közvetett kárért. A Digitális Médiakutató Kft. nem vállal továbbá semmilyen felelősséget a megbízó által a szoftverek használata során végzett beállításokért, azaz a személyes fiókon keresztül használt szoftverekkel végzett tevékenység során kinyert és megbízó beállításaival rendszerezett, kinyert és/vagy adatbázisba rendezett adatok helyességéért, pontosságáért, az abból levezetett következtetések helyességéért. A megbízó tudomással rendelkezik arról, hogy a felhasználói fiókba az adatok harmadik személytől érkeznek, így a Digitális Médiakutató Kft nem garantálja, hogy adott forrás adatai a felhasználói fiókba ténylegesen megérkezik-e, az ezzel kapcsolatos felelősségét kifejezetten kizárja.
A Digitális Médiakutató Kft. rögzíti, hogy a megbízó a szoftvereken végezhető beállításokat maga választja ki, a kinyert adatok trendek bemutatására szolgálhatnak, amelyek elemzése, illetve az abból származó következtetések levonása a megbízó felelőssége, ilyen tevékenységet a Digitális Médiakutató Kft. nem végez. Ennek megfelelően az adatok tájékoztató jellegűek, amelyek az elérhető források megbízó által megadott szempontú összegyűjtésével keletkeznek. A Digitális Médiakutató Kft. erre tekintettel a szoftverek illetve a személyes fiók használatával a megbízó által gyűjtött illetve kinyert adatokért, az adatok alapján hozott döntések helyességéért vagy megalapozottságáért illetve ebből származó más következményekért felelősségét teljeskörűen kizárja.
A Digitális Médiakutató Kft. ennek megfelelően nem szavatolja a megbízó számára, hogy az igénybe vett szolgáltatások és kinyert adatok megfelelnek a megbízó által felállított követelményeknek, azok pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek, a megbízó számára érthetőek, teljesek és megbízhatóak.

XIII. A szolgáltatás folyamatossága

1./ A Digitális Médiakutató Kft. a szolgáltatása során kizárólag a szoftverek működésének, és a személyes fiók használatának folyamatos biztosítását vállalja. A megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás a megbízó által megismert formában működik, a webes elérhetőség, az internet rendszeréből következő, valamint a használt idegen alkalmazások okozta kimaradásokért vagy eseményekért a Digitális Médiakutató Kft. felelősséget nem vállal.

2./ Amennyiben a Digitális Médiakutató Kft. érdekkörébe eső ok miatt kerül sor a szolgáltatás naptári hónaponként számított 24 órát egybefüggően meghaladó szünetelésére, a naptári havonként 24 órát meghaladó szünetelés időtartama alatt a megbízó díjfizetésre nem köteles. Az előre fizetett szolgáltatási díjból a Digitális Médiakutató Kft. visszafizetésre ezesetben nem köteles, hanem a határozott idejű szerződés időtartamát a felek a fenti szünetelés időtartamával meghosszabbítják.

XIV. Szerződés módosítás esetei

1./ A jelen ÁSzF rendelkezéseit a Digitális Médiakutató Kft. – ettől eltérő rendelkezése hiányában – a honlapján való közzététel hatályával vagy a megbízó részére az egyedi megállapodásban meghatározott módon való tájékoztatással jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a már megkötött szerződésekre vonatkozóan is tekintettel a Digitális Médiakutató Kft. szolgáltatásának folyamatos jellegére a közzététel időpontjától hatályosak.

2./ A Digitális Médiakutató Kft. jogosult a felek között létrejött szerződést a jelen ÁSzF szerződés hatálya alatt történt esetleges változása esetén a megbízó egyidejű értesítése mellett szükség esetén megfelelően módosítani. A Digitális Médiakutató Kft. jogosult továbbá a szolgáltatás teljesítése során az egyedi megállapodás feltételeit indokolt esetben a szolgáltatás céljára figyelemmel egyoldalúan módosítani.

3./ A Szerződés feltételeit a felek egyebekben közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A módosítást a szerződés megkötésének szabályai szerint írásba kell foglalni.

XV. Kapcsolattartás

A szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére a megbízó részéről az egyedi megállapodásban megjelölt kapcsolattartó illetve a megbízót teljes jogkörrel képviselő vezető tisztségviselő jogosult. A Digitális Médiakutató Kft. részéről a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő illetve a vezető tisztségviselő megbízottja jogosult, vagy a megállapodásban feltüntetett dedikált kapcsolattartó jogosult a kapcsolattartásra. A felek érvényes szerződéses nyilatkozatnak tekintik a megjelölt kapcsolattartók által írásban, telefaxon és elektronikus levélben (e-mail) tett, az előre megadott telefonszámról és e-mail címről érkezett nyilatkozatokat.

XVI. Záró rendelkezések

Az ÁSZF a magyar jogszabályok szerint értelmezendő, vitás kérdésekben magyar joghatóság alatt illetékes bíróság jogosult dönteni. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. vonatkozó szabályai irányadóak. A jelen szerződés megkötésének helye a Digitális Médiakutató Kft székhelye, Budaörs, Magyarország.

Záradék:
A megbízó a jelen AszF elfogadásakor az alábbiakról nyilatkozik:
A Digitális Médiakutató Kft a megbízó számára lehetővé tette, hogy a megbízó annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje. A megbízó kijelenti, hogy az ÁSzF-et a Digitális Médiakutató Kft honlapján előzetesen megtekintette, áttanulmányozta, és a szerződéskötési folyamat során azt külön és kifejezetten elfogadta.
A megbízó nyilatkozza, hogy a Digitális Médiakutató Kft külön tájékoztatta a honlapon, figyelemfelkeltő módon, illetve a szerződés megkötését megelőzően a jelen ÁSzF speciális szabályairól, amelyek adott esetben eltérhetnek az általános szerződési gyakorlatról, így különösen de nem kizárólagosan a III/2, IV/3., VI/3,6, VIII., IX/5,6., X/1., XI., XII/4. pontokról.
A megbízó kifejezetten kijelenti, hogy ezen tájékoztatást követően azokat kifejezetten elfogadja.
A megbízó jelen nyilatkozatait az on-line szerződéskötési folyamat során külön felületen való elfogadással hatályosan teszi meg.